Jak nakupovat » JAK NAKUPOVAT
Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ

Jan Dittrich
Slunečnicová 1153

Květnice

250 82

IČO: 61841978
DIČ: CZ7403112255
Zapsáno u Úřadu městské části Praha 5, živnostenský odbor, event. Č. 310005-518228033

bankovní účet: 1131668013/3030


Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.

KONTAKT
Email:
info@centralbike.cz

Tel. 603820074

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.centralbike.cz. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, a to tím způsobem, že doplní informace o počtu objednávaného zboží a své kontaktní informace (dále jen „objednávka“). Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny své kontaktní údaje. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím elektronické komunikace při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití elektronické komunikace v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující si může vybrat z následujících možností zaplacení zboží:

a) dobírkou - při převzetí zboží

b) úhradou na bankovní účet - převodem

c) v hotovosti - při převzetí zboží

Dobírka prostřednictvím České pošty
Cena poštovného je
150,- Kč vč. DPH (19%) - balné je v ceně poštovného.

Platba převodem na bankovní účet
Poštovné této varianty je
150,-Kč vč. DPH (19%). Po potvrzení objednávky zašlete peníze na bankovní účet č. 1131668013/3030 prodávajícího. Do variabilní symbolu uveďte číslo objednávky. Zboží je odesláno prostřednictvím České pošty kupujícímu po doručení peněz na účet prodávajícího - balné je v ceně poštovného.

V hotovosti
Zboží je placeno kupujícím na místě určeném k osobnímu odběru (viz. adresa kamenné prodejny)

Při nákupu nad 4.000,- Kč včetně DPH je poštovné či dopravné zdarma. Jízdní kola se dopravují prostřednictvím společnosti PPL.

Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro rozvoz po České republice.V případě objednávky do zahraničí bude cena a způsob doručení dohodnuta emailem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Se zásilkou zašle prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) nelze odstoupit od kupní smlouvy ohledně zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Nejedná-li se o jiný případ uvedený v předchozím odstavci, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího: Jan Dittrich, Centralbike, Harmonická 1384/11, Praha 5.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno, za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené či částečně spotřebované a v původní obalu.

Ve lhůtě 15 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu bez nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek, a to bez hotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vráceno poškozené či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ

Zboží bude prodávajícím předáno k přepravě ve lhůtě nejpozději 14 dní od uzavření kupní smlouvy.

V případě opakovaného doručení je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaných doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). U potravin je vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nejde-li o věci, které se rychle kazí odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci ve  lhůtě minimální trvanlivosti zboží

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, adresa dodání zásilky, telefonní spojení, e-mailová adresa

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 25. listopadu 2009

ODk2Nzc